పంచాంగం 30-08-2018

271
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.చవితి రా.7.44 వరకు

తదుపరి పంచమి

నక్షత్రం రేవతి రా.6.54 వరకు

తదుపరి అశ్వని

వర్జ్యం ఉ.6.28 నుంచి 8.07 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.9.56 నుంచి 10.45 వరకు

తదుపరి ప.2.54 నుంచి 3.44 వరకు

రాహుకాలం ప.1.30 నుంచి 3.00 వరకు

యమగండం ఉ.6.00 నుంచి 7.30 వరకు

శుభసమయాలు…రా.7.34 గంటలకు మీన లగ్నంలో వివాహాలు,

తిరిగి రా.11.28గంటలకు వృషభ లగ్నంలో వివాహాలు.

సంకటహరచతుర్ధి