పంచాంగం…. 23.08.16

418

*పంచాంగం..మంగళవారం, 23.08.16*
శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.పంచమి ఉ.6.07 వరకు
తదుపరి షష్ఠి రా.3.44 వరకు

నక్షత్రం అశ్వని రా.6.55 వరకు

వర్జ్యం ప.3.10 నుంచి 4.40 వరకు తదుపరి తె.3.53 నుంచి 5.23 వరకు (తెల్లవారితే బుధవారం)

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.21 నుంచి 9.11 వరకు తదుపరిరా.10.56 నుంచి 11.47 వరకు

రాహుకాలం ప.3.00 నుంచి 4.30 వరకు

యమ గండం ఉ.9.00 నుంచి 10.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు