పంచాంగం 19-08-18

212
Telugu-Panchagam

శ్రీ విళంబినామ సంవత్సరం

దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి శు.నవమి పూర్తి (24గంటలు)

నక్షత్రం అనూరాధ రా.11.04 వరకు

తదుపరి జ్యేష్ఠ

వర్జ్యం తె.5.01 నుంచి 6.43 వరకు (తెల్లవారితే సోమవారం)

దుర్ముహూర్తం సా.4.39 నుంచి 5.30 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి 6.00 వరకు

యమగండం ప.12.00 నుంచి 1.30 వరకు

శుభసమయాలు…ఉ.8.44గంటలకు అన్నప్రాశన, వివాహ, గృహప్రవేశాలు, వ్యాపారాలు. ప.11.34 గంటలకు

అన్నప్రాశన, వివాహ, గృహప్రవేశాలు, వ్యాపారాదులు. తిరిగి రా.8.17 గంటలకు మీన లగ్నంలో వివాహ,

గృహప్రవేశాలు.