పంచాంగం..28.08.16

457

*పంచాంగం…ఆదివారం, 28.08.16*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.ఏకాదశి సా.4.45 వరకు
తదుపరి ద్వాదశి

నక్షత్రం ఆరుద్ర ఉ.11.45 వరకు
తదుపరి పునర్వసు

వర్జ్యం రా.11.24 నుంచి
12.55 వరకు

దుర్ముహూర్తం సా.4.32
నుంచి 5.22 వరకు

రాహుకాలం సా.4.30 నుంచి
6.00 వరకు

యమ గండం ప.12.00
నుంచి 1.30 వరకు

శుభ సమయాలు…లేవు