పంచాంగం.. 26.08.16

455

*పంచాంగం..శుక్రవారం, 26.08.16*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయణం, వర్ష ఋతువు

శ్రావణ మాసం

తిథి బ.నవమి రా.8.32 వరకు

నక్షత్రం రోహిణి ప.2.10 వరకు
తదుపరి మృగశిర

వర్జ్యం ఉ.6.38 నుంచి 8.11 వరకు తిరిగి రా.7.26 నుంచి 8.57 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.16 నుంచి 9.06 వరకు తదుపరి ప.12.24 నుంచి 1.14 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి
12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి
4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు