పంచాంగం.. 02.09.16

156

*పంచాంగం..శుక్రవారం, 02.09.16*

శ్రీ దుర్ముఖినామ సంవత్సరం
దక్షిణాయనం, వర్ష ఋతువు

భాద్రపద మాసం

తిథి శు.పాడ్యమి ప.2.20 వరకు
తదుపరి విదియ

నక్షత్రం పుబ్బ ప.12.36 వరకు
తదుపరి ఉత్తర

వర్జ్యం రా.8.10 నుంచి 9.51 వరకు

దుర్ముహూర్తం ఉ.8.19 నుంచి 9.09 వరకు తదుపరి ప.12.24 నుంచి 1.15 వరకు

రాహుకాలం ఉ.10.30 నుంచి
12.00 వరకు

యమ గండం ప.3.00 నుంచి
4.30 వరకు

శుభ సమయాలు..లేవు